نظم سامان شهرموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

سوابق

   
  1. شهرداری منطقه19- طرح شهربان(93-94)
  2. شهرداری منطقه19- طرح معبربان(93-94)
  3. شهرداری منطقه19- طرح حریم بان(93-94)
  4. شهرداری منطقه7- طرح شهربان(93-94)
  5. انجام کلیه امورات نگهبانی در مراکز دولتی و بخش خصوصی (81-92)