نظم سامان شهرموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

ماموریت

   
  1.  کمک به ارتقاء ظرفیت و توان ناجا و پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی
  2.  کمک به تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین و
  3. کمک فزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی با بهره گیری از نظرات متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی
  4.  کمک به بهره مندی از ظرفیت های بخش غیر دولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی
  5.  کمک به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی و حفاظتی و مراقبتی به مردم

اشتغال زایی و استفاده از توان نیروهای جوان در جامعه در برقراری نظم و امنیت عمومی