نظم سامان شهرموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

اهداف

   
  1. ارتقاء ضریب حفاظتی و امنیتی در جامعه
  2. طراحی و ارائه مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی و مراقبتی
  3. ایجاد احساس امنیت هرچه بیشتر برای مردم و کاستن از احساس نا امنی در جامعه
  4. کمک به نیروی انتظامی برای ایجاد محیطی امن در بخش های مختلف جامعه
  5. توزیع و نصب سامانه های حفاظتی، مراقبتی و الکترونیکی
  6. حفاظت از سازمان ها، موسسات و شرکت ها و مجتمع های تجاری و مسکونی بخش دولتی و خصوصی